bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
113年度會員球證行情

113年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 540 545 550 600 600              
台灣 眷屬 640 640 640 700 700              
北海 個人 50 50 50 50 52              
北海 眷屬 85 84 84 84 84              
濱海 個人 54 54 54 54 54              
新淡水 個人 - - - - -              
大屯 個人 250 252 257 257 265              
林口 股票 1080 1090 1100 1100 1120              
美麗華 個人 840 840 840 840 840              
美麗華 眷屬 - - - - -              
八里 個人 160 160 160 160 160              
東華 個人 - - - - -              
幸福 個人 - - - - -              
台北 個人 258 265 270 275 285              
統帥 個人 26 28 30 32 33              
統帥 眷屬 38 42 42 43 43              
第一 股票 160 170 173 175 185              
第一 股東眷屬 245 260 265 265 275              
永漢 個人 468 468 468 490 490              
長庚 個人 525 525 525 525 525              
長庚 眷屬 715 720 720 720 720              
東方 個人 980 980 1000 1000 1100              
桃園 個人 98.5 101 101 99 99              
桃園 團體 98.5 101 101 99 99              
大溪 個人 485 485 485 495 495              
旭陽 個人 160 160 160 160 160              
新豐 眷屬 460 460 460 480 485              
再興 個人 405 405 405 410 420              
長安 個人 - - - - -              
皇家 個人 26 26 28 28 30              
花蓮 個人 42 42 42 42 42              
礁溪 個人 175 175 175 175 175              
全國 個人 175 175 180 180 180              
豐原 個人 310 310 320 325 325              
霧豐 個人 100 102 115 130 135              
台中國際 股票 405 405 410 430 430              
興農 個人 60 60 60 60 60              
南峰 個人 315 315 315 320 330              
松柏嶺 股票 175 175 185 200 200              
台豐 股票 310 310 320 320 320              
彰化 股票 470 470 500 500 520              
大崗山 個人 285 285 285 285 300              
信誼 個人 420 420 420 420 420              

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。