bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年02月05日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
113年度會員球證行情

113年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 540                      
台灣 眷屬 600                      
北海 個人 50                      
北海 眷屬 85                      
濱海 個人 54                      
新淡水 個人 -                      
大屯 個人 250                      
林口 股票 1080                      
美麗華 個人 850                      
美麗華 眷屬 -                      
八里 個人 160                      
東華 個人 -                      
幸福 個人 -                      
台北 個人 258                      
統帥 個人 26                      
統帥 眷屬 38                      
第一 股票 160                      
第一 股東眷屬 245                      
永漢 個人 468                      
長庚 個人 525                      
長庚 眷屬 715                      
東方 個人 980                      
桃園 個人 98.5                      
桃園 團體 98.5                      
大溪 個人 485                      
旭陽 個人 160                      
新豐 眷屬 460                      
再興 個人 420                      
長安 個人 -                      
皇家 個人 26                      
花蓮 個人 42                      
礁溪 個人 175                      
全國 個人 175                      
豐原 個人 310                      
霧豐 個人 100                      
台中國際 股票 405                      
興農 個人 60                      
南峰 個人 315                      
松柏嶺 股票 175                      
台豐 股票 310                      
彰化 股票 470                      
大崗山 個人 285                      
信誼 個人 420                      

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。