bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:112年9月23日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
113年度會員球證行情

113年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣                        
台灣 眷屬                        
北海 個人                        
北海 眷屬                        
濱海 個人                        
新淡水 個人                        
大屯 個人                        
林口 股票                        
美麗華 個人                        
美麗華 眷屬                        
八里 個人                        
東華 個人                        
幸福 個人                        
台北 個人                        
統帥 個人                        
統帥 眷屬                        
第一 股票                        
第一 股東眷屬                        
永漢 個人                        
長庚 個人                        
長庚 眷屬                        
東方 個人                        
桃園 個人                        
桃園 團體                        
大溪 個人                        
旭陽 個人                        
新豐 眷屬                        
再興 個人                        
長安 個人                        
皇家 個人                        
花蓮 個人                        
礁溪 個人                        
全國 個人                        
豐原 個人                        
霧豐 個人                        
台中國際 股票                        
興農 個人                        
南峰 個人                        
松柏嶺 股票                        
台豐 股票                        
彰化 股票                        
大崗山 個人                        
信誼 個人                        

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。