bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:112年5月3日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
112年度會員球證行情

112年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 465 485 485 485                
台灣 眷屬 590 590 590 590                
北海 個人 53 53 53 52                
北海 眷屬 90 90 90 90                
濱海 個人 49 48 48 48                
新淡水 個人 - - - -                
大屯 個人 236 238 240 237                
林口 股票 1050 1050 1050 1050                
美麗華 個人 810 810 810 830                
美麗華 眷屬 1180 1180 1180 1180                
八里 個人 160 160 160 160                
東華 個人 - - - -                
幸福 個人 142 142 142 142                
台北 個人 222 222 223 225                
統帥 個人 9 10 11 11                
統帥 眷屬 14 15 15 15                
第一 股票 153 153 153 152                
第一 股東眷屬 225 225 225 230                
永漢 個人 435 450 450 450                
長庚 個人 530 545 545 540                
長庚 眷屬 730 740 740 730                
東方 個人 920 940 940 940                
桃園 個人 80 78 80 82                
桃園 團體 80 78 80 82                
大溪 個人 450 450 450 460                
旭陽 個人 160 160 160 160                
新豐 眷屬 410 410 410 415                
再興 個人 295 310 310 320                
長安 個人 - - - -                
皇家 個人 13.5 13 13 13                
花蓮 個人 40 40 40 40                
礁溪 個人 172 175 175 175                
全國 個人 165 165 165 165                
豐原 個人 300 300 300 310                
霧豐 個人 95 97 97 96                
台中國際 股票 365 363 365 365                
興農 個人 60 60 60 60                
南峰 個人 297 300 300 300                
松柏嶺 股票 173 173 173 173                
台豐 股票 300 300 300 300                
彰化 股票 455 460 460 460                
大崗山 個人 245 250 250 250                
信誼 個人 385 395 395 400                

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。