bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:111年05月01日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
111年度會員球證行情

111年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 380 380 400 410                
台灣 眷屬 470 470 500 500                
北海 個人 51 51 51 51                
北海 眷屬 88 88 88 88                
濱海 個人 48 46 45 45                
新淡水 個人 - - - -                
大屯 個人 215 220 222 222                
林口 股票 960 980 970 975                
美麗華 個人 780 780 780 780                
美麗華 眷屬 1150 1150 1150 1180                
八里 個人 - - - -                
東華 個人 - - - -                
幸福 個人 - - - -                
台北 個人 215 215 220 222                
統帥 個人 8 9 10 11                
統帥 眷屬 12 14 14 16                
第一 股票 135 138 142 150                
第一 股東眷屬 205 205 210 220                
永漢 個人 420 420 420 425                
長庚 個人 485 485 500 500                
長庚 眷屬 650 670 680 690                
東方 個人 820 820 840 850                
桃園 個人 69 70 70 72                
桃園 團體 69 70 70 72                
大溪 個人 455 455 460 460                
旭陽 個人 160 160 160 160                
新豐 眷屬 400 400 410 415                
再興 個人 245 245 250 250                
長安 個人 6 6 8 8                
皇家 個人 15 14 13.5 13                
花蓮 個人 42 42 42 42                
礁溪 個人 150 150 152 155                
全國 個人 140 140 150 150                
豐原 個人 245 250 250 255                
霧豐 個人 77 83 88 93                
台中國際 股票 315 315 350 360                
興農 個人 62 62 60 60                
南峰 個人 250 265 268 280                
松柏嶺 股票 150 150 160 165                
台豐 股票 240 240 240 285                
彰化 股票 435 435 450 455                
大崗山 個人 250 250 235 235                
信誼 個人 340 340 355 360                

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。