bn
服務專線:(02) 2600-1789 0933-903-228 最後更新日期108年04月06日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
108年度會員球證行情


108年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 305 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
台灣 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
北海 個人 62 62 61 _ _ _ _ _ _ _ _ _
北海 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
濱海 個人 51 _ 51 _ _ _ _ _ _ _ _ _
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 187 _ 185 _ _ _ _ _ _ _ _ _
林口 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
美麗華 個人 _ 720 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
美麗華 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
八里 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
幸福 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
台北 個人 212 211 207 _ _ _ _ _ _ _ _ _
統帥 個人 16 16 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _
統帥 眷屬 27 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
第一 股票 84 _ 84 _ _ _ _ _ _ _ _ _
第一 股東眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
永漢 個人 _ _ 350 _ _ _ _ _ _ _ _ _
長庚 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
長庚 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
東方 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
桃園 個人 70 70 69 _ _ _ _ _ _ _ _ _
桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
旭陽 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
新豐 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
再興 個人 193 _ 198 _ _ _ _ _ _ _ _ _
長安 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
皇家 個人 _ 15.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
花蓮 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
礁溪 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
全國 個人 _ 128 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
豐原 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
霧豐 個人 61 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
台中國際 股票 262 _ 260 _ _ _ _ _ _ _ _ _
興農 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
南峰 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
松柏嶺 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
台豐 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
彰化 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大崗山 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
信誼 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。