bn
服務專線:(02) 2600-1789 0933-903-228 最後更新日期108年06月05日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
108年度會員球證行情


108年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 305 303 303 303 303 _ _ _ _ _ _ _
台灣 眷屬 320 322 322 322 323 _ _ _ _ _ _ _
北海 個人 62 62 61 62 59 _ _ _ _ _ _ _
北海 眷屬 102 102 102 102 100 _ _ _ _ _ _ _
濱海 個人 51 51 51 51 51 _ _ _ _ _ _ _
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 187 185 185 185 185 _ _ _ _ _ _ _
林口 股票 835 835 835 830 830 _ _ _ _ _ _ _
美麗華 個人 740 720 725 725 740 _ _ _ _ _ _ _
美麗華 眷屬 1200 1200 1200 1200 1200 _ _ _ _ _ _ _
八里 個人 140 140 140 140 140 _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 212 210 210 205 205 _ _ _ _ _ _ _
幸福 個人 158 158 158 158 156 _ _ _ _ _ _ _
台北 個人 212 211 207 205 204 _ _ _ _ _ _ _
統帥 個人 16 16 15 14 12 _ _ _ _ _ _ _
統帥 眷屬 27 25 25 _ _ _ _ _ _ _ _ _
第一 股票 84 84 84 83.5 _ _ _ _ _ _ _ _
第一 股東眷屬 148 148 145 142 _ _ _ _ _ _ _ _
永漢 個人 350 350 350 345 345 _ _ _ _ _ _ _
長庚 個人 470 465 465 460 450 _ _ _ _ _ _ _
長庚 眷屬 645 640 640 640 630 _ _ _ _ _ _ _
東方 個人 680 680 695 695 700 _ _ _ _ _ _ _
桃園 個人 70 70 69 69 68 _ _ _ _ _ _ _
桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 440 440 430 420 415 _ _ _ _ _ _ _
旭陽 個人 145 145 145 145 140 _ _ _ _ _ _ _
新豐 眷屬 303 303 302 302 300 _ _ _ _ _ _ _
再興 個人 193 195 198 198 202 _ _ _ _ _ _ _
長安 個人 5 5 5 5 5 _ _ _ _ _ _ _
皇家 個人 15.5 15.5 14.5 14.5 13.3 _ _ _ _ _ _ _
花蓮 個人 43 43 43 43 42 _ _ _ _ _ _ _
礁溪 個人 142 142 142 142 140 _ _ _ _ _ _ _
全國 個人 130 128 128 128 128 _ _ _ _ _ _ _
豐原 個人 217 220 222 222 222 _ _ _ _ _ _ _
霧豐 個人 61 61 61 61 60 _ _ _ _ _ _ _
台中國際 股票 262 260 260 258 257 _ _ _ _ _ _ _
興農 個人 71 71 71 71 71 _ _ _ _ _ _ _
南峰 個人 220 218 218 218 218 _ _ _ _ _ _ _
松柏嶺 股票 135 137 137 137 138 _ _ _ _ _ _ _
台豐 股票 237 235 235 232 230 _ _ _ _ _ _ _
彰化 股票 392 392 392 392 390 _ _ _ _ _ _ _
大崗山 個人 228 228 228 228 228 _ _ _ _ _ _ _
信誼 個人 292 292 292 292 300 _ _ _ _ _ _ _

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。