bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
107年度會員球證行情

107年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 303 303 303 305 305 305 305 307 307 307 305 303
台灣 眷屬 320 _ _ _ _ _ 320 _ 315 _ _ 315
北海 個人 71 70 71 70 70 68 65 61 61 62 62 62
 北海 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
濱海 個人 58 57 57 56 56 55 54 52 51 51 51 50
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 190 187 188 190 190 190 190 188 188 190 187 185
林口 股票 _ 815 825 825 _ _ 824 830 845 845 845 835
美麗華 個人 _ _ _ 855 _ _ 810 _ _ _ _ _
美麗華 眷屬 _ _ _ 1350 _ _ _ _ _ _ _ _
八里 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 _ _   _ _ _ _ _ _ 210 _ _
幸福 個人 _ 158 _ _ 158 162 162 _ _ 160 _ _
台北 個人 224 224 223 223 220-216 216-217 212 215 216 213 213 212
統帥 個人 20 20 20 21 20.5 20 18 18 18 17 17 16.5
統帥 眷屬 31 31 31 31 31 31 30 29 29 28 28 28
第一 股票 98 95 95 _ _ 92 87 87 86 85 85 85
第一 股東眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
永漢 個人 _ 340 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 345
長庚 個人 495 485 490 490 500 500 480 475 475 475 470 470
 長庚 眷屬 _ 685父  _ _ 655 _ _ _ _ _ _ _
東方 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 670 _ _
桃園 個人 76 76 76 74 74 74 73 73 73 72 72 70
 桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 420 355/430 _ 415 _ 416 420 440 450 _ _ _
旭陽 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
新豐 眷屬 _ 325 _ _ _ 305 _ _ _ _ _ _
再興 個人 183 188 188 190 192 192 192 _ 192 _ 192 _
長安 個人 _ _ _   _ _ 6 _ _ _ _ _
皇家 個人 15 15 15 15 14 14 14 13 13 14 14 14
花蓮 個人 _ _ _ 46 _ _ _ _ _ _ _ _
礁溪 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140 _ _
全國 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
豐原 個人 206 _ 206   _ _ _ _ _ 212 _ _
霧峰  個人 61 60 58 _ _ 57 _ 58 58 60 _ 60
台中國際  股票 257 258 258 260 _ 262 _ 265 265 _ _ 262
 興農  個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
南峰 個人 222 _ _ 220 _ _ _ _ _ _ _ _
松柏嶺 股票 _ _ _ _ _ _ _ 130 _ _ _ _
台豐 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
彰化 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大崗山 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
信誼 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。