bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
106年度會員球證行情

106年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 292 _ 303 _ 303 305 _ 305 305 310 310 310
台灣 眷屬 _ _ _ _ _   325 _ _ 322 _ 320
北海 個人 80 80 80 80 80 79 79 77 76 73 71 71
 北海 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
濱海 個人 57 56 56 56 58 59 59 58 58 59 58 58
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 182 _ _ 182 _ 185 185 185 188 190 _ 190
林口 股票 835 840 _ _ _   835 825 _ 845 _ _
美麗華 個人 _ _ _ _ _   _   _ _ _ _
美麗華 眷屬 _ _ _ 1300 _ 1320 _   _ _ _ _
八里 個人 _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 _ _   _   _ _ _ _   _ _
幸福 個人   _ 162 _   162 215眷 _ _ 160 _ _
台北 個人 225 225 223 223 223 222 222 222 222 223 223 222
統帥 個人 23 22 22.5 22.5 23 22 21 21 20 19 19.5 20
統帥 眷屬 34 33 33 33 32 32 31 31 _ 31 30 31
第一 股票 110 108 110 108.5 _ _ _ 103 102 100 100 _
第一 股東眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
永漢 個人 _ 370 _ _ _ _   _ _ _ _ _
長庚 個人 _ _ _ _ 520 _ _ _ _ 505 _ _
 長庚 眷屬 _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
東方 個人 _ _ _ _ 670   1000眷 _ _ 660 _ _
桃園 個人 87 85 84 81 81 81 81 81 76 78 77 77
 桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 500 485 _ 485 480 _ 470 _ 460 _ 450 _
旭陽 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
新豐 眷屬 _ _ _ _ _   _ _ _ 335 _ _
再興 個人 188 _ 185 _ _ 183 183 _ _ _ 182 _
長安 個人 7 7 7 7 _ 8 7.5 _ 7 7 6.5 _
皇家 個人 17 16 16 16 16.5 16.5 16 16 16 16 16 15.5
花蓮 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
礁溪 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148 _ _
全國 個人 _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _
豐原 個人 202 _ 202 205 _ _ _ _ _ 205 _ _
 霧豐  個人 62 62 62 _ _ 60 _ 60 60 62 _ 62
台中國際  股票 249 247 245 248 248 248 _ 250 250 253 _ 256
 興農  個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85 _ _
南峰 個人 220 _ _ 225 _ _ _ _ _ _ _ _
松柏嶺 股票 _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _
台豐 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
彰化 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大崗山 個人 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
信誼 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。