bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
105年度會員球證行情

105年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 275 _ 275 280 280 285 _ _ 290 290 290 290
台灣 眷屬 303 _ _ 305 _ 312 _ _ _ _ 330 340
北海 個人 83 82 83 83 83 83 82 82 82 81 81 81
 北海 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
濱海 個人 63 63 63 62 61 61 61 60 59 59 59 58
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 190 _ _ _ _ 185 185 185 182 182 182 182
林口 股票 910 _ 870 _ _ 880 _ 850 850 _ _ 825
美麗華 個人 _ _ _ _ _ 905 _ 880 _ 880 _ _
美麗華 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ 1370 _ _ _ _
八里 個人 _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 _ _   _   _ _ _ _ 205 _ _
幸福 個人   _ _ 162 160 _ 160 _ 162.5 _ 158 _
台北 個人 252 250 250 242 241 _ _ 235 235 233 230 225
統帥 個人 22.5 22.5 23 23 23 23.5 23.5 23 23 22.5 22 22
統帥 眷屬 36 36 36 36 36 37 _ 34 _ 34 34 33
第一 股票 130 128 128 127 _ _ _ 117 116 115 110 108
第一 股東眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
永漢 個人 _ 350 _ _ _ _ 365 365 _ _ _ _
長庚 個人 545 _ 535 _ _ _ _ 520 _ 520   _
 長庚 眷屬 _ 720 _   _ _ _ _ _ 700 700 _
東方 個人 700 _ _ 720 _ 眷1010 _ 725 _ _ _ _
桃園 個人 96 92 89 90 88 87 88 88 87 88 88 86
 桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 _ _ _   550 _ _ _ _ 510 505 _
旭陽 個人 _   _ 140 _ _ _ _ _ _ _ _
新豐 眷屬 _ _ _ 380 _ 370 _ 370 _ _ 367 _
再興 個人 187.5 _ _ 188 _ _ _ 185 _ 188 187 _
長安 個人 8 8 8 8 _ _ _ _ 8 _ 8 _
皇家 個人 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17 16 16
花蓮 個人 _ _ _ _18 _ _ _ _ _ _ _ _
礁溪 個人 _   178 _ _ _ _ _ _ 163 _ _
全國 個人 _ _ 142 _ 140 _ _ 143 _ 142 _ _
豐原 個人 205 _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
 霧豐  個人 67 _ _   _ _ _ 61 58 _ _  
台中國際  股票 _ _ _ _   _ _ 247 245 _ _ 250
 興農  個人 _ _ _   _ _ _ 83 _ 82 _ _
南峰 個人 230 _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
松柏嶺 股票 _ _ _ _ _ _ _ 125 _ _ _ _
台豐 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
彰化 股票 355 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大崗山 個人 _ _   _ _   _ _ _ 250 _ _
信誼 個人 _ 290 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。