bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
103年度會員球證行情

103年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 242 245 _ 245 247 250  250 _ 255 245 250 250
台灣 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 267.5 _
北海 個人 59 60 62 62 65 67 67 67 68 70 70 70
 北海 眷屬 _ _ _ _ _ 100 _ _ 102 _ _ _
濱海 個人 56 54 52-56 58-60 61 60 59 58 59 _ 60 60
新淡水 個人 暫停 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 245 253 255 _ _ 247 _ 235 232 _ _ 225
林口 股票 _ 835 870 860 _ _ _ _ 930 970 980 _
美麗華 個人 _ _ 680 700 _ 730 _ _ 760 805 810 _
美麗華 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ 1000 _ _ _
八里 個人 _ 130 138 _ _ _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 _ 165 _ _ 190 195 _ 197 _ _ _ _
幸福 個人 _ 138 _ 147.5 _ _ _ _ _ _ 162.5 _
台北 個人 197 202 205 210 _ 218 225 237 245 252 252 258
統帥 個人 16 17 18 20 21 21 23 23 23 23 23 23.5
統帥 眷屬 25 25 28 30 30 31 32 _ 35 33 35 35
第一 股票 87 90 90 95 _ _ 102 105 _ _ 115 120
第一 股東眷屬 _ 163 _ 168 _ _ 173 _ _ _ _ _
永漢 個人 _ _ _ _ 300 _ _ _ _ 325 _ _
長庚 個人 460 _ _ 500 _ 505 _ 550 _ 560 _ _
 長庚 眷屬 _ _ _ _ _ 635 _ _ _ _ _ _
東方 個人 570 _ _ 610 _ _ _ 620 _ _ _ 630
桃園 個人 66 67 68 68 68 68 68 70 70 71 71 71
 桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 340 350 355 360 _ _ 365 _ _ _ _ _
旭陽 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108
新豐 眷屬 _ _ 350 340 _ 350 355 _ 375 _ _ _
再興 個人 _ _ _ _ _ 155 _ _ _ _ _ 180
長安 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
皇家 個人 26 26 26 26 25 23-25 24 24 24 24 24 23.5
花蓮 個人 36 _ _ 40 _ 38 _ _ 40 42 _ 50
礁溪 個人 152 155 160 170 172 _ _ 175 _ _ 190 _
全國 個人 115 123 128 135 _ _ _ 145 _ 148 _ 145
豐原 個人 180 190 _ _ _ 190 _ 193 _ 193 _ _
 霧豐  個人 78 76 76 75 72 _ 72 _ _ _ 71 _
台中國際  股票 275 265 260-265 250-255 _ 258 _ 252 255 252 250 _
 興農  個人 78 82 87 87 _ 87 87 87 87 87 87 87
南峰 個人 205 210 _ _ _ _ _ _ _ 225 _ _
松柏嶺 股票 112 115 _ _ _ 130 _ _ _ _ _ _
台豐 股票 _ _ 250 _ _ _ _ 265 _ _ _ _
彰化 股票 _ _ _ _ _ 380 _ 400 _ _ _ _
南一 個人 165 168 170 _ 175 180 _ 185 _ _ _ 190
信誼 個人 270 _ _ _ _ 265 _ _ _ _ _ _
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。