bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
97年度會員證行情

鍵捷 九十七年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 185 180 180 178 160 160
老淡水 眷屬                                                           200-210
北海 個人 67 66 65 65 65 65 64 64 63 63 62 62
  眷屬 110
淡濱 個人 33 33 33 33 34 34 32 32 32 30 29 29
新淡水 個人 75 75 74 74 70 70
大屯 個人 140 138 135 138 138 125 110 105 105
林口 個人 560 560 565 580 580 580
八里 個人                                                             110
東華 個人                                                           105-110
幸福 個人 110 115 120 105
美麗華 個人330保 _ _ 395 _ 400 _ _ _ _ _ _ _
台北 個人 148 149 150 150 145 142 138 130 125 120
統帥 個人 8 8 7 7 6 6 5 5 3 3 3 3
  眷屬 15 10 8 8 7
第一 股東個人 86 85 85 84 84 84 83 82 82
  股東眷屬 153 155
永漢 個人                                                               200-202
長庚 個人 300 300 303 300 300 280 280
  眷屬 420
東方 個人 320-330保證金不同成交價均不同;因此無法每筆表列
桃園 個人 65 65 70 68 65 65 66 66 63 58
  團體                                                               68
大溪 個人                                                             280
旭陽 個人                                                            103-105
新豐 眷屬 238 240 242 245
再興 個人 60 60 54
長安 個人 5.5 5.5 5.5 5 5 5 5 5
啟寶 個人                                                             18-20
皇家 個人 15 16 17 17 18 18 16 16 14 13 12 13
花蓮 個人                                                                 33
礁溪 個人 102 100 100 102 102 95 90 85
台中國際 有產權 110 115 115 120 105
霧峰 個人                                                               42-45
興農 O.C級                                                               40-45
豐原 個人 105 108 110 115 118
彰化 有產權 240
南寶 個人                                                                68-72
信誼 個人 190 185 180
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。