bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
91年度會員證行情

九十一年度會員證參考行情
球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 110 113 120 130 132
老淡水 眷屬 127 150 145
北海 個人 51 52 53 54 54 53 52 52 51 52 51 50
眷屬 88 88 90 87
翡翠 個人 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
淡濱 個人 22 23 23 25
新淡水 個人 51 51 50 52 50 50 51
大屯 個人 72 73 75 82 82 81 80 80 81 81
林口 個人 310 325 350 365 365 365
八里 個人 105-115                      
東華 個人 110 125
幸福 個人 135 120 115
台北 個人 81 92 95 95 99 100 100 101 102 102
統帥 個人 40 38 38 38 39 38 36 36 36 36 36 36
眷屬 60 57 58 58 59 58 55 53 52 52 52 52
第一 股東個人 75 75 76 75 75 75 75 75 75 73 72
股東眷屬 125 125
永漢 個人 175 170 170 166 166 165
長庚 個人 190 200 205 205 210 210 210 210
眷屬 300 305
東方 個人 保證金不同成交價均不同;保證金在240萬(含)以下者成交價約為保證金再加15萬
桃園 個人 45 50 49 50 49 50 50 49 48 48 47
團體  50 50 50 50 50
藍鷹 個人 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
鴻禧大溪 個人
旭陽 個人 102-107                      
山溪地 眷屬
新豐 個人 186 188 190 190 188 186 188 188 188
再興 個人 55 55 55 55 53 55
長安 個人 20 19 19 19 19 19 18 17 16 14 13 12
啟寶 個人 36 35 33
皇家 個人 13                      
花蓮 個人 28-30                      
礁溪 個人 62 63 65 66
台中國際 有產權 60                      
霧峰 個人 20-23                      
興農 O.C級 20-22                      
豐原 個人 68-72                      
彰化 有產權 150 172 170
南峰 個人 63-68                      
松柏嶺 個人 40-45                      
 
※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)
 

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。