bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:112年01月18日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
112年度會員球證行情

112年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 465                      
台灣 眷屬 590                      
北海 個人 53                      
北海 眷屬 90                      
濱海 個人 49                      
新淡水 個人 -                      
大屯 個人 236                      
林口 股票 1050                      
美麗華 個人 810                      
美麗華 眷屬 1180                      
八里 個人 -                      
東華 個人 -                      
幸福 個人 142                      
台北 個人 222                      
統帥 個人 9                      
統帥 眷屬 14                      
第一 股票 153                      
第一 股東眷屬 225                      
永漢 個人 435                      
長庚 個人 530                      
長庚 眷屬 730                      
東方 個人 920                      
桃園 個人 80                      
桃園 團體 80                      
大溪 個人 450                      
旭陽 個人 160                      
新豐 眷屬 410                      
再興 個人 295                      
長安 個人 -                      
皇家 個人 13.5                      
花蓮 個人 40                      
礁溪 個人 172                      
全國 個人 165                      
豐原 個人 300                      
霧豐 個人 95                      
台中國際 股票 365                      
興農 個人 60                      
南峰 個人 297                      
松柏嶺 股票 173                      
台豐 股票 300                      
彰化 股票 455                      
大崗山 個人 245                      
信誼 個人 385                      

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。