bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:110年4月3日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
110年度會員球證行情

110年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 340 350 355                  
台灣 眷屬 380 380 415                  
北海 個人 58 57 58                  
北海 眷屬 95 95 95                  
濱海 個人 48 48 48                  
新淡水 個人 _ _ -                  
大屯 個人 190 192 196                  
林口 股票 840 840 850                  
美麗華 個人 825 825 830                  
美麗華 眷屬 1200 1200 1200                  
八里 個人 _ _ -                  
東華 個人 133 135 152                  
幸福 個人 _ _ -                  
台北 個人 202 202 205                  
統帥 個人 6 6 6                  
統帥 眷屬 10 10 10                  
第一 股票 113 115 120                  
第一 股東眷屬 175 180 180                  
永漢 個人 360 360 360                  
長庚 個人 450 450 460                  
長庚 眷屬 605 605 610                  
東方 個人 740 740 740                  
桃園 個人 68 68 70                  
桃園 團體 68 68 70                  
大溪 個人 415 415 430                  
旭陽 個人 160 160 160                  
新豐 眷屬 325 325 350                  
再興 個人 212 215 220                  
長安 個人 5 5 5                  
皇家 個人 12.5 12.5 12.5                  
花蓮 個人 40 42 42                  
礁溪 個人 142 142 142                  
全國 個人 130 132 135                  
豐原 個人 230 230 230                  
霧豐 個人 63 63 63                  
台中國際 股票 267 267 285                  
興農 個人 63 63 63                  
南峰 個人 220 220 220                  
松柏嶺 股票 135 135 138                  
台豐 股票 235 235 235                  
彰化 股票 405 405 410                  
大崗山 個人 227 227 227                  
信誼 個人 305 305 305                  

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。