bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
104年度會員球證行情

104年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 _ 255 260 270 _ _ _ _ 280 _ _ _
台灣 眷屬 _ 270 _ 300 _ _ _ _ 310 _ _ _
北海 個人 71 71 76 76 85 86 88 88 88 85 81 83
 北海 眷屬 _ _ _ _ _ _ 135 _ _ _ _ _
濱海 個人 59 _ 59 60 62 64 68 66 66 65 65 65
新淡水 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大屯 個人 230 _ _ _ _ 227 _ _ 203 _ _ 194
林口 股票 970 _ 960 _ _ 950 950 940 940 920 _ _
美麗華 個人 _ 860 _ _ 880 885 _ _ 900 _ _ 905
美麗華 眷屬 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
八里 個人 _ _ _ 172.5 _ _ _ _ _ _ _ _
東華 個人 _ _ 202 _ 205 _ _ 210法個 _ 210 _ _
幸福 個人 162.5 _ _ _ _ 172 175 180 _ _ _ 158
台北 個人 260 267 269.5 272 272 272 272 272 272 270 265 258
統帥 個人 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22.5 22 22.5
統帥 眷屬 36 36 39 37 38 38 _ _ _ 36 36 36
第一 股票 123 130 _ _ _ 135 135 140 133 132 _ 130
第一 股東眷屬 182 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
永漢 個人 _ 350 360 _ _ _ _ 420 _ _ _ 360
長庚 個人 575 _ 550 570 _ _ _ 545 _ _ 537 _
 長庚 眷屬 _ 660 710 750 _ _ _ _ _ _ _ _
東方 個人 _ _ _ _ 680 _ 680 700 _ _ _ _
桃園 個人 72 75 78 80 85 90 98 100 98 _ 97 97
 桃園 團體 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大溪 個人 _ _ _ 450 520 _ _ 590 _ _ 560 _
旭陽 個人 _ 118 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
新豐 眷屬 _ _ _ _ _ 400 _ _ _ _ _ _
再興 個人 182.5 _ _ 190 195 _ _ 200 190 192 188 _
長安 個人 5 _ 8 8 _ _ 8 8 7 _ 7.5 8
皇家 個人 23.5 23.5 23 23 23 23 20 20 19 19 19 19
花蓮 個人 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 62 60
礁溪 個人 192 195 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
全國 個人 143 143 _ _ 150 _ _ 153 _ 145 _ _
豐原 個人 _ _ _ 200 _ _ 210 _ 210 _ _ _
 霧豐  個人 70 _ _ 72 _ _ 70 69 70 _ _ 68
台中國際  股票 262 265 _ _ 280 _ _ _ 270 _ _ _
 興農  個人 _ _ _ 88 _ _ _ 87 88 88 _ _
南峰 個人 _ 230 _ 240 _ _ _ _ _ _ _ _
松柏嶺 股票 _ 133 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
台豐 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
彰化 股票 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
大崗山 個人 _ _ 230 _ _ 250 _ _ _ 250 _ _
信誼 個人 _ _ _ _ _ _ 300 _ _ _ _ _
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。