bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:110年2月8日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
110年度會員球證行情

110年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 340 350                    
台灣 眷屬 380 380                    
北海 個人 58 57                    
北海 眷屬 95 95                    
濱海 個人 48 48                    
新淡水 個人 _ _                    
大屯 個人 190 192                    
林口 股票 840 840                    
美麗華 個人 825 825                    
美麗華 眷屬 1200 1200                    
八里 個人 _ _                    
東華 個人 133 135                    
幸福 個人 _ _                    
台北 個人 202 202                    
統帥 個人 6 6                    
統帥 眷屬 10 10                    
第一 股票 113 113                    
第一 股東眷屬 175 180                    
永漢 個人 360 360                    
長庚 個人 450 450                    
長庚 眷屬 605 605                    
東方 個人 740 740                    
桃園 個人 68 68                    
桃園 團體 68 68                    
大溪 個人 415 415                    
旭陽 個人 160 160                    
新豐 眷屬 325 325                    
再興 個人 212 215                    
長安 個人 5 5                    
皇家 個人 12.5 12.5                    
花蓮 個人 40 42                    
礁溪 個人 142 142                    
全國 個人 130 132                    
豐原 個人 230 230                    
霧豐 個人 63 63                    
台中國際 股票 267 267                    
興農 個人 63 63                    
南峰 個人 220 220                    
松柏嶺 股票 135 135                    
台豐 股票 235 235                    
彰化 股票 405 405                    
大崗山 個人 227 227                    
信誼 個人 305 305                    

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。