bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
102年度會員球證行情

102年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人  205  210  215  215  220 235  235  240  240  245  __  245
台灣 眷屬  230  __  __  __  __  __  __   __   __  __  __  __
北海 個人  56  57  58  61  62  62  62  63  62  60 59   60
 北海 眷屬  __  __  92  __  95  __  __   __   __  __  __  __
濱海 個人  46  __  __  __  48  48  50  53  55  54  54  56
新淡水 個人  78  __  79  80  __  __  __   __   __  __  __  __
大屯 個人  160  __  165  180  __  __  201   __  220  222  230  240
林口 股票  710  __  715  __  720  __  __   __   __  __  800  820
美麗華 個人  __  __  600  __  __  __  650   __   __  __  __  __
美麗華 眷屬  __  __  __  __  __  __  __   __   __  __  __  __
八里 個人 130  __  130  __  __  __  132   __   __  __ __  __
東華 個人  150  __  155  __  157  160  __   __  165  __  __  __
幸福 個人  130  130  __  __  130  132  __  135  135  __  __  __
台北 個人  180  182  185  185  186  __  186  185  186  188  190  195
統帥 個人  7  7.8  8  8.2  8.7  9  12  12  12.5  13  14  15
統帥 眷屬  13.5  15.5  16  16  16  18  19  20  20  21  21.5  23
第一 股票  78  80  80  80  __  __  82  84  84  87  84  85
第一 股東眷屬  130  __  __  135  __  __  __   __  150  __  150  __
永漢 個人  210  210  215  215  216  220  225   225   __  __  240  240
長庚 個人  395  __  397  405  __  __  415   __   __   450  __  460
 長庚 眷屬  520  __  __  530  __  __  600   __  600  __  __  __
東方 個人  470  __  __  __  490  __  520   __   __  550  __  __
桃園 個人  63  63  64  64  64  64  65  65  65  66  67  66
 桃園 團體  __  __  __  __  64  __  __   __   __  __  __  __
大溪 個人  __  __  __  __  __  __  330  330  335  340  __  __
旭陽 個人  __  __  __  __  __  __  __   __  __   __  __  __
新豐 眷屬  302  305  __  __  __  320  330   __   __  335  335  340
再興 個人  90  92  100  102  __  110  112

  __

  __  __  125  125
長安 個人  3.5  4  4  __  4  4.5  5   __   __  __  __  4
皇家 個人  9.3  9.5  9.5  9.5  10  11  13  16  18  20  22  25
花蓮 個人  __  __  __  __  30  30  __  33   __  __  __  34
礁溪 個人  __  __  __ 135  __  __  __   __   __  145  __  __
全國 個人  85  87  __  88  93  __  95  100   __  103  108  110
豐原 個人  150  150  152  153  155  160  162  175  178  180  __  __
 霧豐  個人  52  52  53  54  55  57  57  57  58  60  60  73
台中國際  股票  185  187  __  __  210  __  __   __  230  245  245  255
 興農  個人  52  52  __ __   57  62  65  67  73.5  73.5  75  75
南峰 個人  165  166  177  180  182  __  193  200   __  200  202  202
松柏嶺 股票  92  95  __  __  100  __  __  100  102  103  105  108
台豐 股票  195  __  __  __  __  __  200   __   __  230  __  __
彰化 股票  __  __  325  __  __  __  __   __   __  __  __  __
南一 個人  __  __  __  155  157  __  157  160   __  160  __  165
信誼 個人  __ __  __  __  __  __  __   __   __  260  __  __
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。