bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年6月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
回上一頁
 
 
 
 
 

>

mylogo3.jpg
101年度會員球證行情

101年度會員證參考行情

球場 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
台灣 個人 185 190 190 195  200  210  210
台灣 眷屬 200 200 210    -   -
北海 個人 60 60 60 61 61 60 60 55 55  55  56   -
  眷屬 95-100
濱海 個人 36 36 36 36 36 37 37 38 38  -  46
新淡水 個人 82 82 80 77 77 77 77  77  77  77
大屯 個人 140 140 140 145 148 150 152 154  -   -
林口 股票 675 685 705 710 713 715    -  710
美麗華 個人 540(380萬) 522(330萬) 540(380萬) 540(380萬)    540(330萬)   -
美麗華 眷屬 710    -   -
八里 個人 125
東華 個人 155
幸福 個人 117 125  -   -
台北 個人 172 172 173 173 175 176 178 180 180  182  179-182  179
統帥 個人 5 5 5 4.5 5 5.5 5.5 6 6  6.5  7  7
  眷屬 13 13 13 13.5 13 13 13    13.5  13
第一 股票 75 75 75 75 76 76 76 77 78  78  -  78
  股東眷屬    135  132
永漢 個人 210
長庚 個人 390 395(220萬) 390 390 390 390  -  397
  眷屬 520 525
東方 個人 455-465
桃園 個人 63 63 63 63 63 63 63 63 63  64  63  63
  團體 63
大溪 個人 315-325
旭陽 個人 110
新豐 眷屬 282 283 285 290 290  292  300  300
再興 個人 70 71 72 72   74 76 78 80  82  82  85
長安 個人 3.5
皇家 個人 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9 9 9 9  9  8.5  8.7
花蓮 個人 32-33
礁溪 個人 120 120 120 122 123  125  125   -
台中國際 股票 150 152 152 152 155 160 163 165    177  180
霧峰 個人 48-50
興農 O.C級 46-48
豐原 個人 138 138 138 140 140 142 145 145  146  146  150
彰化 有產權 305 312    318   -
南寶 個人 78
信誼 個人 220 250
     

※單位:萬元;不含球場過戶費及本公司服務費(表列正負差5)

※本公司所刊載的資料,均來自成交資料或本諸我們相信為可靠的來源,但如有錯誤或疏忽,本公司毋須負任何責任。