bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:111年06月12日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
 
 
 
 
 
熱門球場

.

濱海 行情47          過戶費8萬
台灣 行情410        過戶費25萬
黃金海岸行情52萬   過戶費8萬
大屯 行情220萬       過戶費5.75萬
林口 行情970萬        過戶費10萬
第一 行情
150萬          過戶費35萬
長庚 行情510萬         過戶費15萬
桃園  行情70         過戶費23萬
龍潭 行情255       過戶費40萬
大溪 行情460萬        過戶費10萬
東方 行情850        過戶費100萬