bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:111年9月23日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
 
 
 
 
 
熱門球場

.

濱海 行情46          過戶費8萬
台灣 行情420        過戶費25萬
黃金海岸行情52萬   過戶費8萬
大屯 行情235萬       過戶費5.75萬
林口 行情990萬        過戶費10萬
第一 行情
160萬          過戶費35萬
長庚 行情510萬         過戶費15萬
桃園  行情76         過戶費23萬
龍潭 行情260       過戶費40萬
大溪 行情460萬        過戶費10萬
東方 行情900        過戶費100萬