bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:110年7月18日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
 
 
 
 
 
熱門球場

.

濱海 行情47          過戶費8萬
台灣 行情365        過戶費25萬
北海 行情60萬              過戶費8萬
大屯 行情200萬       過戶費5.75萬
林口 行情860萬        過戶費10萬
第一 行情
130          過戶費35萬
長庚 行情460萬         過戶費15萬
桃園  行情70         過戶費23萬
龍潭 行情222       過戶費40萬
大溪 行情435萬        過戶費10萬
東方 行情760        過戶費80萬