bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:113年4月5日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
 
 
 
 
 
熱門球場

.

台灣 行情545        過戶費25萬
黃金海岸行情52萬   過戶費8萬
大屯 行情238萬       過戶費5.75萬
林口 行情1100萬        過戶費10萬
第一 行情
175萬          過戶費35萬
長庚 行情530萬         過戶費30萬
桃園  行情98         過戶費23萬
龍潭 行情310       過戶費40萬
大溪 行情490萬        過戶費10萬
東方 行情1000        過戶費100萬