bn
服務專線: 02-26001789 0933-903-228 更新日期:110年12月1日
 
 
最新球證行情
大陸球證行情
優惠球票
球場收費
歷史球證行情
委託買賣
會員證簡介
 
 
 
 
 
熱門球場

.

濱海 行情47          過戶費8萬
台灣 行情385        過戶費25萬
黃金海岸行情54萬          過戶費8萬
大屯 行情210萬       過戶費5.75萬
林口 行情910萬        過戶費10萬
第一 行情
135萬          過戶費35萬
長庚 行情500萬         過戶費15萬
桃園  行情70         過戶費23萬
龍潭 行情230       過戶費40萬
大溪 行情440萬        過戶費10萬
東方 行情820        過戶費100萬